REGULAMIN BIEGU – VIII WIELKA URSYNOWSKA, 07.09.2019

I. ORGANIZATOR

• organizatorem biegu jest Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa;

• wykonawcą biegu jest Fundacja Violet Kiwi z siedzibą w Habdzinie nr 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna, KRS nr 0000526112, NIP 1231290292.

 

II. KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

fundacja.violet.kiwi@gmail.com

 

III. CEL

• promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;

• wsparcie działań Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa;

• promocja Toru Wyścigów Konnych „Służewiec” jako miejsca do aktywnego rodzinnego spędzania wolnego czasu na terenie Dzielnicy Ursynów.

 

III. OPIS IMPREZY

Bieg Wielka Ursynowska to unikatowa impreza sportowa, rozgrywana na torze wyścigów konnych. Trawiasta nawierzchnia toru, którego pełne okrążenie ma aż 2,5 km długości, daje sposobność do biegu bez butów, a najlepsi startujący boso są nagradzani w odrębnej kategorii. Na bieg Wielka Ursynowska składają się biegi dla dzieci na dystansach od 100 do 800 metrów oraz bieg główny na dystansie 5 km.

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

• Bieg odbędzie się 7 września 2019 roku (sobota), na Torze Wyścigów Konnych „Służewiec”, Warszawa, ul. Puławska 266.

• Program imprezy:

7:30 rozpoczęcie pracy biura zawodów – wydawanie numerów startowych,
9:00 start biegów dla dzieci,
9:30 koniec pracy biura zawodów – po tej godzinie numery startowe nie będą wydawane,
9:45 oficjalna wspólna rozgrzewka przed biegiem głównym,
10:00 start biegu głównego na dystansie 5 km,
11:00 dekoracje uczestników biegu i zakończenie imprezy.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Do udziału w biegu głównym na dystansie 5 km uprawnione są osoby urodzone w roku 2007 i starsze.
 • Osoby urodzone w 2007 roku mają prawo startu zarówno w biegu głównym na dystansie 5 km, jak i w biegach dzieci; w przypadku wyboru startu w biegu głównym podlegają zasadom rejestracji przewidzianym dla biegu głównego, w tym zobowiązane są uiścić opłatę startową.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, dostępnego w biurze zawodów podczas odbioru pakietów startowych.
 • Osoby, które w dniu biegu tj. 07.09.2019 nie będą miały ukończonych 18 lat, muszą dostarczyć do Biura Zawodów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wg wzoru umieszczonego na stronie www.wielkaursynowska.waw.pl.
 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w trakcie biegu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do startu z otrzymanym w biurze zawodów numerem startowym. Numer startowy powinien być umocowany na piersi dołączonymi do niego agrafkami. Uszkodzenie znajdującego się na odwrocie numeru chipa pomiaru czasu spowodować może brak wyników w systemie pomiaru czasu.
 • Zamiana numerów startowych między zawodnikami lub ich przekazywanie innej osobie jest zabronione. Osoby, które wystartują z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika zostaną bezwarunkowo zdyskwalifikowane.
 • W biegu głównym na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony od strzału startera.
 • Osoby, które zrezygnują z biegu lub nie ukończą go w przewidzianym powyżej limicie zobowiązane są do opuszczenia toru po uprzednim poinformowaniu ekipy sędziowskiej.
 • Podczas biegów dla dzieci w przypadku najmłodszych zawodników – do lat 4 – dopuszczalna jest pomoc opiekunów. Dzieci startujące w pozostałych biegach zobowiązane są pokonać dystans samodzielnie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych, których stopień niepełnosprawności poważnie utrudnia samodzielne pokonanie dystansu.
 • Tor Wyścigów Konnych to obiekt przeznaczony do kwalifikowanego uprawiania sportów jeździeckich. Na torze, mimo jego uprzątnięcia przez ekipę porządkową, mogą znajdować się odchody końskie. Wszystkie osoby biorące udział w biegu prosimy o zachowanie toru w czystości. Wyrzucanie jakichkolwiek śmieci na murawę toru jest niedopuszczalne.

 

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATY I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

 • Zgłoszenia do Biegu VII Wielka Ursynowska – biegu głównego i biegów dla dzieci – będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wielkaursynowska.waw.pl. Formularz jest połączony z bezpiecznym systemem płatności on-line, umożliwiającym uiszczenie opłaty startowej. Rejestracja on-line zakończy się 6 września o godzinie 18:00.
 • Limit uczestników biegu głównego to 600 osób, zaś biegów dla dzieci – 250 osób.
 • Opłata startowa w biegu głównym wynosi 10 zł. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
 • Podczas rejestracji do biegu głównego zawodnicy mogą opcjonalnie wnieść darowiznę na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa w kwocie 10, 20 lub 50 zł, do czego serdecznie zachęcamy.
 • Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy muszą posiadać ważny dokument ze zdjęciem.
 • Odbiór pakietów startowych w dniu biegu tj. 7 września w godz. 7.30 – 9:30 – w biurze zawodów zlokalizowanym na terenie Toru Wyścigów Konnych „Służewiec”.
 • O ile limit uczestników biegów głównego i biegów dla dzieci nie zostanie wcześniej wyczerpany, zapisy będą prowadzone w biurze zawodów w terminie określonym powyżej. W biurze zawodów możliwe jest uiszczenie opłaty startowej gotówką (prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty). O możliwości rejestracji do biegu w biurze zawodów organizator poinformuje na stronie internetowej biegu i w mediach społecznościowych.
 • Szczegółowa zawartość pakietu startowego zostanie podana do wiadomości uczestników w osobnym komunikacie.

 

VII. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

1. Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal (medale w biegach dla dzieci i medale biegu głównego wykonane są wg różnych projektów i z różnych materiałów).

2. Bieg główny na dystansie 5 km zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

 • open kobiet i mężczyzn,
 • wiekowej kobiet:
  K-12 – 12-13 lat (ur. 2006-2007),
  K-14 – 14-15 lat (ur. 2004-2005),
  K-16 – 16-19 lat (ur. 2000-2003),
  K-20 – 20-29 lat (ur. 1990-1999),
  K-30 – 30-39 lat (ur. 1980-1989),
  K-40 – 40-49 lat (ur. 1970-1979),
  K-50 – 50-59 lat (ur. 1960-1969),
  K-60 – 60-69 lat (ur. 1950-1959),
  K-70 – 70 i więcej lat (ur. 1949 i wcześniej),
 • wiekowej mężczyzn:
  M-12 – 12-13 lat (ur. 2006-2007),
  M-14 – 14-15 lat (ur. 2004-2005),
  M-16 – 16-19 lat (ur. 2000-2003),
  M-20 – 20-29 lat (ur. 1990-1999),
  M-30 – 30-39 lat (ur. 1980-1989),
  M-40 – 40-49 lat (ur. 1970-1979),
  M-50 – 50-59 lat (ur. 1960-1969),
  M-60 – 60-69 lat (ur. 1950-1959),
  M-70 – 70 i więcej lat (ur. 1949 i wcześniej),
 • kategorii osób niepełnosprawnych,
 • w kategorii osób biegających boso – mężczyzn i kobiet,
 • zdobywcy miejsc I-III w ww. kategoriach otrzymują statuetki i dyplomy,
 • nagrody w kategorii open i pozostałych dublują się.

3. Biegi dla dzieci zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach osobno dla dziewcząt i chłopców:

do lat 4 – ur. 2015 i młodsze – na dystansie 100 metrów,
5-6 lat – ur. 2013-2014 – dystansie 200 metrów,
7-8 lat – ur. 2011-2012 – dystans 400 metrów,
9-10 lat – ur. 2009-2010 – dystans 600 metrów,
11-12 lat – ur. 2008-2007 – dystans 800 metrów.

 • zdobywcy miejsc I-III w ww. kategoriach otrzymują statuetki i dyplomy,

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu Wieka Ursynowska obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD- Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

6. Organizator zapewnia szatnie (przebieralnia) oraz depozyt w specjalnych namiotach usytuowanych przy Biurze Zawodów, ul. Puławska 266 Warszawa, tj. na terenie imprezy.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8. Wyniki biegu będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz przekazane do informacji mediów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

11. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.